Footbridge to Nowhere

By Jim Freni Copyright 2012